about/om

Lo A Månsson. mail@loamansson.se https://instagram.com/lo.a.mansson

 

Following animal tracks in to the forest, observing the complexity and duality of our relationship with nature.

I was brought up in the countryside, surrounded by vast sprouse forests and old myths about nature, but also a   large-scale forestry changing the environment brutally.

Questions around this contradictory approach to nature is the basis of my art work.

I have used different tecniques, photography, oilpainting, drawing and site specific installation. Since 2018 I concentrate on photography.                

 I live and work on the countryside outside of Stockholm, Sweden

 

Följer djurstigar in i skogen, betraktar människans komplexa och dualistiska relation till naturen.

Jag växte upp på landsbygden, omgiven av stora granskogar och alla dess myter och berättelser, men också av ett storskaligt skogsbruk som brutalt förändrade landskapet.

Frågeställningar runt dessa motsatta förhållningssätt till naturen är grunden i mitt arbete med bild.

Jag har arbetat i olika tekniker, fotografi, oljemåleri, teckning och platsspecifika installationer. Sedan 2018 har jag koncentrerat mig på fotografiska verk.

Jag bor och arbetar på landsbygden norr om Stockholm.